Regulamin | Tiszyna

Regulamin

Regulamin pobytu Gości w Domu na Starym Gościńcu „TISZYNA”

Uprasza się o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma na celu zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa Gościom TISZYNY.

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady pobytu Gości w Domu na Starym Gościńcu TISZYNA, 17-204 Dubicze Cerkiewne, Rutka 23 a, woj. podlaskie, zwanym dalej „obiektem”, którego właścicielami są: Katarzyna Panfiluk i Piotr Panfiluk, tel. 663 651 997, 667 982 668, info@tiszyna.pl
 2. Dokonanie rezerwacji obiektu i wpłacenie zaliczki na nasze konto jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zawarciem umowy.

§ 2.
Rezerwacja i wnoszenie opłat

 1. Pokoje w obiekcie są wynajmowane na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 3. Czas pobytu określa Gość, wypełniając formularz opublikowany na stronie REZERWACJE
 4. Szczegóły rezerwacji uzgadnia się drogą mailową info@tiszyna.pl
 5. Zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwowanych noclegów wpłaca się na konto 64 1020 5558 0000 8102 3410 0458 Inteligo w PKOBP SA, Katarzyna Panfiluk, Piotr Panfiluk w ciągu 3 dni od chwili rezerwacji. W tytule zapłaty należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób i termin pobytu.
 6. Zaliczka jest bezzwrotna, jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu poniżej 30 dni przed przyjazdem.
 7. Zaliczka jest zwracana w całości w przypadku obiektywnych przyczyn leżących po stronie właścicieli.
 8. Pozostała kwota za pobyt regulowana jest w dniu przyjazdu do obiektu.
 9. Nie zwraca się pieniędzy w przypadku skrócenia pobytu Gościa w obiekcie.
 10. W czasie meldunku Gość zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
 11. Na 24 godziny przed przyjazdem Gość powinien skontaktować się telefonicznie w celu podania orientacyjnej godziny przybycia – nr 663 651 997.
 12. Przedłużenie pobytu w obiekcie należy zgłosić do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wyjazd.

§ 3.
Zobowiązania obiektu

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości usług należy zgłaszać właścicielom.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
  3. miłą i uprzejmą obsługę.
 3. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  2. udostępniania przepisów kulinarnych.

§ 4.
Zasady korzystania z obiektu

 1. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Gość opuszczając pokój, powinien zamykać go, a klucz pozostawić właścicielom obiektu.
 5. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 6. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00.
 7. Za pobyt zwierząt domowych pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.
 8. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez nie i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody spowodowane przez zwierzę.
 9. Właściciele obiektu mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 10. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez Gościa właściciel ma prawo nakazać mu opuszczenie obiektu bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów za pobyt.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te przechowane są przez 3 miesiące.

§ 5.
Obowiązujące zakazy

Zabrania się:

 1. Palenia tytoniu w pomieszczeniach obiektu.
 2. Zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu.
 3. Przyjmowania innych osób bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami obiektu.
 4. Używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych itp. niestanowiących wyposażenia pokoju i całego obiektu ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

§ 6.

Rozstrzyganie sporów

Spory między Klientem a właścicielami obiektu będą rozpatrywane przed sądem właściwym dla siedziby obiektu.

§ 7.
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 roku i jest dostępny pod adresem Regulamin

Dom na Starym Gościńcu TISZYNA

17-204 Dubicze Cerkiewne, Rutka 23 a

Tel. 663 651 997, 667 982 668

info@tiszyna.pl

www.tiszyna.pl